Klachtenprocedure

IK OVERTREF ME stelt alles in het werk om professionele trainers/coaches te selecteren en doet een regelmatige evaluatie van hun werkzaamheden. Daarnaast draagt IK OVERTREF ME er zorg voor om de digitale leeromgeving en het kennisplatform actief te beheren zowel op het vlak van de inhoudelijke informatie als de beschikbaarheid van deze websites zelf.

procedure.

  1. Het doel van deze klachtenprocedure is het herstel van de verhoudingen tussen de klager en IK OVERTREF ME, alsook de voortdurende verbetering van de werking van IK OVERTREF ME en haar trainers/coaches.
  2. Een klacht is een door de klager ervaren probleem met betrekking tot het handelen of nalaten van de trainer/coach in het kader van de coachingrelatie, met betrekking tot de werking van de online leeromgeving, met betrekking tot het kennisplatform van IK OVERTREF ME en/of met betrekking tot een uit die omstandigheden voortvloeiend financieel geschil met IK OVERTREF ME.
  3. Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij de algemeen directeur van IK OVERTREF ME of een ander directielid per mail (emailadres: info@ikovertrefme.nl) en dient volgende gegevens te bevatten:- naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de klager, – de naam van de trainer/coach waarop de klacht eventueel betrekking heeft, – een beknopte omschrijving van de klacht en relevante informatie hieromtrent.
  4. Binnen de 48u zal IK OVERTREF ME een ontvangstbevestiging sturen naar de klager.
  5. Klachten worden enkel in behandeling genomen voor zover de feiten waarop de klacht betrekking heeft niet ouder zijn dan 3 maanden. Na die periode is een klacht niet meer ontvankelijk.
  6. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld door de directie van IK OVERTREF ME. Deze zal zich in contact stellen met de eventueel betrokken trainer/coach om kennis te geven van de ontvangst van de klacht en de reactie van de trainer/coach hierop te vernemen.
  7. Vanaf het indienen van de klacht zal er geen rechtstreeks contact zijn tussen de klager enerzijds en de betrokken trainer/coach anderzijds. Alle contacten (mails, briefwisseling, telefonisch) lopen rechtstreeks tussen de klager en de directie van IK OVERTREF ME.
  8. Ingeval de omstandigheden daartoe aanleiding geven zal een interne of externe vertrouwenspersoon worden aangewezen om de directie van IK OVERTREF ME te adviseren omtrent de behandeling van de klacht.
  9. Binnen de 20 werkdagen na de ontvangstbevestiging zal de directie van IK OVERTREF ME een besluit nemen omtrent de klacht en de eventuele financiële eis van klager. De directie zal de klager zo snel mogelijk in kennis stellen van haar gemotiveerd besluit.
  10. De klachtenprocedure is kosteloos. De eventuele kosten van (rechts)bijstand, reiskosten en andere kosten die partijen maken worden door hen zelf gedragen.