Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en leveringen die IK OVERTREF ME voor Opdrachtgever zal verrichten en overeenkomsten die Opdrachtgever en IK OVERTREF ME zijn aangegaan. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden van Opdrachtgever. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd.
 2. Opdrachten voor IK OVERTREF ME komen tot stand door de aankoop – direct of indirect – door Opdrachtgever van een product of dienst of als gevolg van een specifieke tussen Opdrachtgever en IK OVERTREF ME gesloten overeenkomst. De uitvoering van deze opdracht gebeurt op de wijze zoals beschreven op de website van IK OVERTREF ME (www.ikovertrefme.nl) of op een tussen partijen overeengekomen werkwijze. De te verrichten diensten worden door IK OVERTREF ME en/of haar Opdrachtnemers/Uitvoerder naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd.
 3. IK OVERTREF ME zet voor de uitvoering van opdrachten trainers/coaches in (‘Opdrachtnemers / Uitvoerders’). De werkzaamheden van deze trainers/coaches worden verricht volgens de gedragsregels van de NOBCO.
 4. (www.nobco.nl) en conform de werkwijze zoals beschreven op de website van IK OVERTREF ME, tenzij anders overeengekomen.
 5.  Zowel de Opdrachtgever als de Coachee zullen aan IK OVERTREF ME en haar Opdrachtnemers/Uitvoerders alle relevante informatie verschaffen die dienend is met het oog op het bereiken van een maximale effectiviteit van het trainings- en coachingtraject. IK OVERTREF ME en haar Opdrachtnemers/Uitvoerders verbinden zich er toe deze informatie vertrouwelijk te behandelen.
 6. IK OVERTREF ME en haar Opdrachtnemers/Uitvoerders gaan op geen enkele wijze een resultaatverbintenis aan ten opzichte van Opdrachtgever of Coachee. Evenwel staat het IK OVERTREF ME vrij, om commerciële redenen, een tegemoetkoming te doen mocht blijken dat het beoogde resultaat van het trainings- en coachingtraject in het geheel niet behaald is, en partijen in overleg met elkaar vaststellen dat de oorzaak hiervan ligt in een nalatigheid van IK OVERTREF ME en/of haar Opdrachtnemers/Uitvoerders. Deze tegemoetkoming kan niet meer zijn dan de terugbetaling van maximaal de prijs die ten grondslag ligt aan de overeenkomst.
 7. Ingeval om welke reden dan ook de Coachee tweemaal niet verschijnt op het met de trainer/coach afgesproken tijdstip zonder voorafgaande afmelding, zal het trainings- en coachingtraject automatisch beëindigd worden zonder restitutie van kosten.
 8. Ingeval om welke reden dan ook de Coachee niet in staat is het trainings- en coachingtraject aan te vatten of voort te zetten binnen de 3 maanden na aanvang van de coaching of de training, wordt het traject beëindigd zonder restitutie van kosten.
 9. Indien door handelen of niet handelen van Opdrachtgever en/of Coachee er additionele kosten worden veroorzaakt ten laste van IK OVERTREF ME, heeft deze het recht om terugbetaling van deze kosten bij Opdrachtgever en/of Coachee te claimen.
 10. Additionele werkzaamheden die niet standaard deel uitmaken van de coaching of de training of die niet in een tussen Opdrachtgever en IK OVERTREF ME gesloten overeenkomst zijn opgenomen, kunnen door IK OVERTREF ME en/of haar Opdrachtnemers/Uitvoerders uitgevoerd worden, mits deze werkzaamheden en de vergoeding daarvoor schriftelijk of per e-mail worden bevestigd tussen partijen.
 11. De aankoop van producten en/of diensten bij IK OVERTREF ME leidt tot facturatie van het bedrag van de bestelde producten en/of diensten aan Opdrachtgever. Facturatie vindt plaats direct na aanvang van de werkzaamheden of levering van het product. Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Facturatie zal geschieden met BTW. Bij levering van producten en/of diensten via de website dient betaling voorafgaand aan levering plaats te vinden.
 12. IK OVERTREF ME en/of haar Opdrachtnemers/Uitvoerders zijn slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een grove tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden. In geen geval kan de aansprakelijkheid meer dan €5.000 bedragen. De aansprakelijkheid vervalt meteen na het beëindigen van de werkzaamheden inzake de coaching of de training of een specifieke overeenkomst. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard ingeval de website en/of digitale leeromgeving om welke reden dan ook niet beschikbaar zouden zijn.
 13. Opdrachtgever en/of Coachee verbinden zich ertoe geen rechtstreekse verbintenis aan te gaan met de door IK OVERTREF ME ingezette Opdrachtnemer/Uitvoerder tot 12 maanden na afloop van een trainings- en coachingtraject in het kader van een coaching of een training of andere specifieke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 14. IK OVERTREF ME heeft een eigen klachtenprocedure vastgelegd.
 15. Auteursrechten en intellectuele eigendom op alle teksten, fotomateriaal, logo’s, website en andere uitingen van IK OVERTREF ME, alsook het 40 dagen concept berusten uitsluitend bij IK OVERTREF ME of haar licentiegevers.
 16. Op alle door Opdrachtgevers en IK OVERTREF ME te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.